A honlap-látogatók részére

A Kantar Hoffmann Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 9.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: Cg.01-09-950407; a továbbiakban a „Társaság”) tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső látogatók személyes adatokhoz fűződő jogait, melyre tekintettel a személyes adatok kezelése mindenkor az érvényes adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történik.

A Társaság részéről kizárólag olyan adatok kerülnek rögzítésre, melyeket a látogató önkéntesen bocsát a Társaság rendelkezésére, így az adatok a látogató teljes körű kiszolgálása, az információk továbbítása, valamint szolgáltatás általános színvonalának emelése érdekében szerepelnek a nyilvántartásban. A látogató a személyes adatinak megadásával egyidejűleg adatainak kezeléséhez - az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz - hozzájárul.

Fogalom-meghatározások a jelen nyilatkozat alkalmazása során:

  • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  • látogató: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, aki a honlapot meglátogatta;
  • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Az adatkezelésért Kármán Gábor (info@kantar-hoffmann.hu) felelős.

A Társaság a látogató által önkéntesen szolgáltatott adatokat a jogszabály általi felhatalmazás keretén belül használja fel, valamint azokat biztonságosan őrzi. A Társaság azon szerződéses partnerei, akik a Társaság részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül hozzáférhetnek a látogató adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

A rögzített személyes adatokat a Társaság törli a nyilvántartásából, amennyiben az jogellenessé válik, azt a látogató kéri, illetve egyéb jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén.

Amennyiben a látogatónak a rögzített személyes adataival kapcsolatban kérdése merül fel, azokon módosítani kíván, vagy azok törlését kívánja kezdeményezni, forduljon hozzánk a 1052 Budapest, Vitkovics Mihály u. 9. címre megküldött levél útján, vagy e-mailben: info@kantar-hoffmann.hu.

Válaszadóink részére

Tájékoztatjuk tisztelt Válaszadóinkat, hogy amennyiben a jövőben nem kívánnak hozzájárulni a Társaság, illetve az általa megbízott más jogalany piackutatási célú, telefonos megkeresés útján történő adatkezelési tevékenységéhez, beleértve a hívott telefonszám rögzítését is, ezt a megkeresés alkalmával szóbeli közlés útján tehetik meg, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) 14. § c) pontja alapján kérhetik adataik törlését. A Társaság tevékenységét az Infotörvény 4. § -ában foglalt adatkezelési elvek és az adatkezelésre vonatkozó szabályok teljes körű figyelembevételével és betartásával végzi.